Klauzula informacyjna


Szanowni Pacjenci,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "MEDESTO Medycyna, Stomatologia – Wielospecjalistyczna Poradnia Stomatologiczna", 32-300 Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 63, NIP 637-137-86-41
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Frejlich, e-mail: iod@medesto.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: udzielania świadczeń zdrowotnych, wystawiania faktur za świadczenia, rejestracji i identyfikacji pacjenta, komunikacji w formie telefonicznej lub sms, realizacji obowiązku sprawozdawczości statystycznej, udostępniania dokumentacji medycznej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c i art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c w zakresie ochrony żywotnych interesów Pacjenta, w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Rozdziałem VII Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, niezwiązanym z realizacją świadczeń lub nieupoważnionym z mocy prawa. Odbiorcami danych będą tylko podwykonawcy medyczni oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokuentacji medycznej.
 8. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

GaleriaNasze prace Klauzula Informacyjna